آمار کلی

کد ملی: 353969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
وندا پنجره جنوب عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/26 تا کنون