آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/08/01 تا 1388/03/03