آمار کلی

کد ملی: 280135XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی تلاشگران آبی خوی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/20 تا کنون