آمار کلی

کد ملی: 004516XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور فرایند سازان انرژی عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/11 تا کنون
تکتا کالای تجهیز البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/23 تا کنون