آمار کلی

کد ملی: 038469XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوام بتن حامی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/11 تا کنون