آمار کلی

کد ملی: 006732XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهکار شهر پایدار رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/10 تا کنون
آرمون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/29 تا کنون
تاسیساتی وساختمانی رویین دژ بتن بازرس علی البدل خارج شده 1395/10/20 تا 1396/12/16