آمار کلی

کد ملی: 426978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دو هزار و سیصد و نود و یک مکانیزاسیون کشاورزی لیشتر عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/24 تا کنون