آمار کلی

کد ملی: 094322XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران بهناد صنعت سهند عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/16 تا کنون
کاربر صنعت پویا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/25 تا کنون