آمار کلی

کد ملی: 137631XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهراز سازه هرمزگان عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/20 تا کنون