آمار کلی

کد ملی: 405191XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تلاشگران خوشنام شهر آشوب ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/23 تا کنون