آمار کلی

کد ملی: 181807XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اژند بنا عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/08/26 تا 1396/11/01