آمار کلی

کد ملی: 004777XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان نقطه طلایی ایرانیان بازرس اصلی فعال 1397/05/01 تا کنون
مدیران بیست و یک عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/10/01 تا 1395/09/14