آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برق آوران خلاق پیام نوین کویر یزد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/09/26 تا 1396/11/02