آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مهرشماره یکصد و بیست و یک شهرستان زنجان عضو هیئت مدیره فعال 1391/09/28 تا کنون