آمار کلی

کد ملی: 325062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت احیا دشت همدان نایب رئیس هیئت مدیره و بازرس اصلی فعال 1396/12/03 تا کنون
رویان بذر گستر عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/07/05 تا 1398/02/17
کشاورزی الوندبذر همدان عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/30 تا کنون
سبزه زار الوند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/08/15 تا 1396/11/11