آمار کلی

کد ملی: 005266XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه رهروان ابوتراب بازرس علی البدل فعال 1396/07/22 تا کنون
کشت وصنعت بوی گندم بازرس علی البدل فعال 1395/12/25 تا کنون
کالاگستر طوبی عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/04 تا کنون