آمار کلی

کد ملی: 200324XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یاوران فرهنگ کهن دژ دزفول عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/25 تا کنون