آمار کلی

کد ملی: 269109XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرینتاش بازرس علی البدل خارج شده 1392/03/15 تا 1394/03/14