آمار کلی

کد ملی: 006834XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همگام قالب شرق البرز بازرس علی البدل فعال 1398/07/03 تا کنون
بهسازان پارت پویش البرز بازرس علی البدل خارج شده 1396/04/19 تا 1397/10/08
اساس سازه های آبی و ساختمان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/30 تا 1398/04/31
ساختمانی اساس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/25 تا کنون