آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت ایده هزاره سوم سوشیانت بازرس علی البدل فعال 1391/02/14 تا کنون