آمار کلی

کد ملی: 209031XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داوری و حقوقی عدل گستر دیان مهر مازند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/16 تا کنون