آمار کلی

کد ملی: 074899XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان و سایر کارکنان دولت تایباد بازرس علی البدل فعال 1398/04/26 تا کنون
توسعه روستایی قومی طیبات بازرس اصلی فعال 1394/11/03 تا کنون