آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی و امور برق و همیاران صنعت برق قایمشهر عضو هیئت مدیره فعال 1382/06/01 تا کنون