آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه رهروان علی ابن موسی الرضا ع منشی هییت مدیره خارج شده 1387/03/25 تا 1394/03/03