آمار کلی

کد ملی: 032290XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان پژوهشگاه موادوانرژی عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/04/19 تا کنون
مصرف کارکنان مرکز پژوهش های خواص وکاربردموادونیرو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1394/08/20 تا کنون