آمار کلی

کد ملی: 454992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتصالات گاز کیمیا گستر سهام خاص مدیرعامل فعال 1392/03/19 تا کنون