آمار کلی

کد ملی: 007108XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان صنعت دیار مهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/01 تا کنون
پیشتاز فراگیر صبا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/07 تا کنون