آمار کلی

کد ملی: 565979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید روستایی سپید دشت ورزنه بن رود عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/04/09 تا 1395/03/13