آمار کلی

کد ملی: 006371XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شگرف اطفا پارسیان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/07/23 تا 1397/07/23