آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شهاب نیروی دشتستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/11/14 تا 1394/07/04