آمار کلی

کد ملی: 345005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری و توسعه سامی قشم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/08 تا کنون