آمار کلی

کد ملی: 229518XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تیوا تجارت کارن عضو هیئت مدیره منحل شده 1396/07/29 تا کنون