آمار کلی

کد ملی: 646990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن سلامت روان ریگه ژیان سروآباد رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/29 تا کنون