آمار کلی

کد ملی: 094008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق مهر سمنگان عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/20 تا کنون
عرصه فارس نیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/06/20 تا کنون