آمار کلی

کد ملی: 007058XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بار هوایی تهران پارس گروه ارسطو مدیرعامل خارج شده 1392/05/14 تا 1392/12/20