آمار کلی

کد ملی: 068145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن فن اوران بجنورد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/03 تا کنون