آمار کلی

کد ملی: 006472XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه رهاورد اتحاد داتیس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/10/07 تا کنون