آمار کلی

کد ملی: 001760XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داده پرداز پارس اکسین مهر جنوب مدیرعامل فعال 1393/05/01 تا کنون