آمار کلی

کد ملی: 226968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بلوردانه گلستان عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/20 تا کنون
ابتکار سیال گلستان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/20 تا کنون