آمار کلی

کد ملی: 443191XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نام آوران راندمان آب و سازه عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/10 تا کنون