آمار کلی

کد ملی: 175625XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صالح ساز غرب کارون بازرس علی البدل خارج شده 1391/04/07 تا 1393/02/05