آمار کلی

کد ملی: 635995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و تاسیساتی علم عمران بین الملل عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/29 تا 1398/10/08