آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی فارس بازرس اصلی فعال 1398/04/24 تا کنون