آمار کلی

کد ملی: 136155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رادین مطهر ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/02 تا کنون