آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع نساجی ترمه نگین کاشان بازرس علی البدل منحل شده 1384/10/10 تا کنون