آمار کلی

کد ملی: 634997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکهزارو سیصد چهل و یک توسعه کشاورزی سروش برزگران عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/03 تا کنون