آمار کلی

کد ملی: 002057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندازه شناسی نوین کاسپین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/01 تا کنون
مقیاس همواره ردیاب اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/02 تا کنون
پشتیبانی وسایل اندازه گیری دقیق پارسیان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/31 تا کنون