آمار کلی

کد ملی: 373215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میر پخش آبیدر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/20 تا کنون