آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه و توزیع آهن آلات ساختمانی مشهد و حومه عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/03/07 تا 1394/04/01