آمار کلی

کد ملی: 216203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی شهریور شهرستان قایمشهر منشی هییت مدیره خارج شده 1393/05/13 تا 1395/08/20